Politikker

Lifewave politikker og procedurer

01. LifeWaves etik
02. Definitioner
03. Ansøgningsprocedure
04. Medlemsansvar
05. Sponsorering
06. Bestilling af produkter og materialer
07. Returvarer
08. Messepolitik
09. Annoncering og udstillinger
10. Kompensation og honorarer
11. Autoship - aflysning, disciplinærproces, tilbagetrækning og ophævelse
12. Fortrolighedspolitik
13. Spam-politik

Firmapolitikker og procedurer

Herunder finder du et uddrag af LiveWave, LLC’s (herefter benævnt LifeWave) politikker og procedurer, som trådte i kraft den 1. september 2004.

Revideret dato: 3. juni 2009*
INTRODUKTION
LifeWaves politikker og procedurer regulerer den måde, som LifeWave-medlemmer gør forretning med LifeWave, andre LifeWave-medlemmer og detailkunder på. LifeWaves kompensationsplan ('Kompensationsplan'), LifeWaves ansøgning om medlemskab ('Ansøgning om medlemskab') samt politikker og procedurer udgør en samlet kontrakt ('Kontrakten) mellem uafhængige LifeWave-medlemmer og LifeWave, LLC. LifeWave forbeholder sig ret til frit at ændre alle dele af politikkerne og procedurerne. LifeWave forbeholder sig også retten til frit at underkende enhver politik eller procedure. Ændringer træder i kraft, efter de er blevet offentliggjort i en af LifeWaves udgivelser eller på hjemmesiden. LifeWave forbeholder sig ret til frit at ændre alle dele af politikkerne og procedurerne. LifeWave forbeholder sig også retten til frit at underkende enhver politik eller procedure. Ændringer træder i kraft, efter de er blevet offentliggjort i en af LifeWaves udgivelser eller på hjemmesiden.

1. LIFEWAVES ETIK

1.1 Som uafhængig kontraktpart og medlem af LifeWave, LLC, lover jeg og indvilger jeg i, at jeg vil være ærlig og retfærdig i forbindelse med min forretning. Jeg vil opfylde mit ledelsesansvar som Sponsor. Jeg vil overholde Politikker og Procedurer efter bedste evne. Jeg vil ikke diagnostisere eller anbefale behandling af sygdomme, ej heller vil jeg fremkomme med påstande. Jeg vil ikke vildlede omkring LifeWaves produkter eller Kompensationsplanen, ligesom jeg ikke vil indgå i ulige, misvisende, bedrageriske eller ulovlige forhold.

2. DEFINITIONER

I disse Politikker og Procedurer har følgende termer den betydning, der er specificeret herunder.

2.1 LifeWave-medlem: En person eller anden virksomhed, som indtræder i LifeWave, overholder betingelserne, gennemser og tiltræder alle Politikker og Procedurer, og hvis ansøgning er godkendt af Firmaet.
2.2 LifeWave-ansøgning: Ansøgningen, online eller udskrevet, skal udfyldes for at blive LifeWave-medlem. Dette indebærer, men er ikke begrænset til fuld gennemgang og accept af firmaets politikker og procedurer.
2.3 LifeWave-gruppen: De nye medlemmer og detailkunder, som har tilmeldt sig som LifeWave-medlem.
2.4 LifeWave-sponsor: Den person eller virksomhed (LifeWave-medlem), som tilmelder et andet lifeWave-medlem.
2.5 LifeWave-medlemskab: Den position inden for LifeWaves organisation, som Medlemmet har.
2.6 Upline-sponsorat: Den LifeWave-organisation, hvorunder medlemmet tilmelder sig, startende med medlemssponsorat og fortsættende op gennem de enkelte efterfølgende medlemssponsorater.
2.7 Upline-placering: Den LifeWave-organisation, hvorunder et nyt medlem tilmelder sig, begyndende med medlemmet direkte over det nye medlem, uanset hvem det nye sponsormedlem er, og fortsættende op gennem alle efterfølgende medlemmer uanset sponsoratets tilhørsforhold.
2.8 LifeWave-distributør: Denne term benyttes i flæng med termen 'LifeWave-medlem' gennem hele LifeWave-systemet.

3. ANSØGNINGSPROCESSEN

3.1 Ansøgning: En person kan blive medlem af LifeWave, LLC, ved at udfylde, underskrive og returnere et medlemsansøgning, eller ved at ansøge online, skriftligt eller over telefonen. Ansøgerens underskrift indikerer, at vedkommende accepterer alle Politikker og Procedurer. Ved online-ansøgning skal ansøgeren sætte kryds i boksen, der indikerer, at disse Politikker og Procedurer accepteres, før ansøgningen sendes.
3.2 Medlemsstatus: LifeWave betragter dig som engroskunde, indtil det tidspunkt, hvor du har optjent kommission i henhold til LifeWaves kompensationsplan. Når du har optjent kommission i henhold til LifeWaves kompensationsplan, bliver du betragtet som uafhængig distributør.
3.3 Distrikt: Godkendelsen af din ansøgning om medlemskab autoriserer dig til at gøre forretning i USA samt andre lande, som LifeWave har identificeret gennem formel meddelelse til LifeWafes medlemmer.
3.4 Kunde-id-nummer: Alle LifeWave-medlemmer får et unikt identifikationsnummer ("id-nummer") fra LifeWave, LLC. Alle enkeltmedlemmer i USA skal fremsende et person- eller virksomhedsnummer for den enkelte person eller den enkelte virksomhed til LifeWave, eller gældende fundsidentifikationsnummer. Derudover findes der specifikke Politikker og Procedurer, som relaterer sig til hævekort, der benyttes af LifeWave til kompensation af medlemmer/distributører.
3.5 Fordelsinteresser: Selvom partnerskaber, selskaber og fonde kan blive medlem af LifeWave, kan enkeltpersoner ikke opnå fordelsinteresse eller være listet med mere end et medlemskab.
3.6 Virksomheder: Ansøgninger om virksomhedsmedlemskaber skal indeholde navne og tilstrækkelig identifikation for den øverste ledelse (direktør, underdirektør(er), sekretær og finansdirektør, bestyrelsesmedlemmer og aktionærer.
3.7 Partnerskaber: Ansøgninger fra partnerskaber, herunder aktieselskaber, skal indeholde en kopi selskabets vedtægter eller driftsaftale, hvis en sådan findes eller kræves ved lov.
3.8 Fonde: Ansøgninger fra fonde skal indeholde et underskrevet brev, som identificerer direktøren eller administratoren for fonden.
3.9 Enkeltmandsvirksomheder og andre virksomheder: Enkeltmandsvirksomheder eller registrerede DBA- (Doing Business As) virksomheder med eget virksomheds-/skattenummer kan blive bedt om at fremsende underskrevet erklæring, kopi af ejerskab eller anden gyldig dokumentation eller skatteoplysninger.
3.10 LifeWave-medlemskab - ændring af status: Et LifeWave-medlem, som ønsker at ændre status fra individuelt LifeWafe-medlemskab til virksomheds-, partnerskabs- eller fondmedlemskab under den samme sponsor kan gøre dette, såfremt LifeWave, LCC har fremsendt skriftlig godkendelse.
3.11 LifeWave-medlem - ægteskab: Hvis to LifeWave-medlemmer indgår ægteskab, kan de bibeholde deres adskilte, uafhængige organisationer.
3.12 LifeWave-medlemskab - skilsmisse: Hvis gifte LifeWave-medlemmer, som har fælles medlemskab, bliver skilt, fortsætter LifeWave med at behandle dem i henhold til det oprindelige medlemskab, indtil det tidspunkt, hvor LifeWave modtager skriftlig besked eller et officielt domstolsdokument om, at medlemskabet skal ændres.
3.13 LifeWave-medlemmers dødsfald: I tilfælde af at et LifeWave-medlem dør, kan medlemskabet overføres ved testamente eller i henhold til almindelige arveregler, såfremt LifeWave godkender dette.
3.14 LifeWave-medlemskab - overførsel: Ingen LifeWave-medlemmer må uddelegere eller overdrage sit medlemskab uden at fremsende skemaet 'Overførsel af LifeWave- forretningscenter' til kundeservice for vurdering og godkendelse.
3.15 LifeWave-medlemskab - kontoændringer: Ændringer af oplysninger, såsom ændring i LifeWave-medlemmets adresse eller navn, gennemføres ved at sende en ny ansøgningsformular (med ordet 'Ændring' synligt øverst) til kundeserviceafdelingen, eller ved at gennemføre ændringen online.
3.16 Myndig: Ansøgere, som ønsker at blive LifeWave-medlem, skal være myndige.

4. LIFEWAVE-MEDLEMMERS ANSVAR

4.1 Generelt: Et LifeWave-medlem skal overholde LifeWaves etiske regler, politikker og procedurer, ansøgningen om medlemskab, kompensationsplanen, alle kontraktuelle forpligtelser samt stats- og forbundsmæssige samt anden gældende lovgivning.
4.2 Status for uafhængige kontrahenter: Et LifeWave-medlem er en uafhængig kontrahent og ikke en agent, medarbejder, partner eller del af et joint venture i LifeWave, LLC eller af andre sponsorer eller LifeWave-medlemmer.
4.3 Unfair konkurrence, "krydssponsorer" og "Downline-angreb": Et LifeWave-medlem må ikke sponsorere eller opfordre et andet LifeWave-medlem til at indgå i et andet netværkssalg eller direkte-salgsfirma, undtagen de enkeltpersoner, som LifeWave-medlemmet personlig har sponsoreret og indsat som LifeWave-medlem i downline- organisationens kompensationsplan. En sådan aktivitet er grundlag for ophør. Endvidere må et medlem ikke forsøge at overtale et andet medlem til at skifte sponsor i LifeWave, LLC (det vil sige "Downline-anbreb"). En sådan aktivitet er gundlag for ophør.
4.4 Produktkrav: Et LiveWave-medlem må ikke give lægelige anvisninger, terapeutiske påstande eller nogen form for uautoriseret fremstilling om LifeWave, LLC eller LifeWaves produkter. LifeWave-medlemmer må heller ikke foreskrive LifeWaves produkter som passende til behandling af nogen former for lidelse.
4.5 Indkomst og påstande om muligheder: Ingen urimelige, misvisende eller andre forvanskninger med hensyn til indtjening eller mulig indtjening må videregives af LifeWave-medlemmer. Indkomstgarantier og forventninger af enhver art er ikke tilladt. Dette gælder også afsløring og udstilling af faktiske eller kopier af bonuschecks eller lignende vidnesbyrd.
4.6 Fremtidige vækstkrav: Et LifeWave-medlem må ikke antyde eller hævde, at yderligere produkter eller serviceydelser vil blive lagt oveni i de produkter eller serviceydelser, som løbende tilbydes, eller at udbygning af kompensationsplanen er forestående, eller at specifikke lande, distrikter eller områder er ved at blive tilføjet landet, distrikter eller områder, eller områder inden for LifeWave, eller indtil dette faktum er blevet officielt annonceret af LifeWave, LLC.
4.7 Statslig påtegningskrav: Et LifeWave-medlem må ikke hævde, at LifeWaves kompensationsplan, eller at nogen af firmaets produkter er blevet godkendt, sponsoreret eller påtegnet af et statsligt kontor.
4.8 Internationalt salg: Et LifeWave-medlem må ikke sælge nogen af LifeWaves produkter i lande, distrikter eller områder, hvor salget af sådanne produkter ikke er autoriseret af LifeWave, LLC. Et LifeWave-medlem kan indkøbe produkter eksklusivt til et bestemt marked, når vedkommende er på det marked, men må ikke videresælge disse produkter til et andet marked.
4.9 LifeWave Membership - ophør: Et LifeWave-medlem, som ikke køber for minimum 55 PV af et produkt i en periode på seks (6) måneder vil automatisk få sit LifeWafe-medlemskab bragt til ophør af LifeWave.
4.10 Rapportering af uetisk opførsel: Selvom klager normalt skal dirigeres til og gennem LifeWafe-medlemmets upline-sponsor, bør et LifeWave-medlem, som har specifikke klager om et andet LifeWave-medlem, eller er kommet overens med et andet LifeWave-medlems brud på disse politikker eller procedurer, dirigere sådanne klager skriftligt eller per e-mail til LifeWaves kundeserviceafdeling for at minimere de negative aspekter, som følger med sådanne klager.
4.11 Ingen frafald ved gennemtvingelse af politik: LifeWave, LLC's mangel på gennemtvingelse af nogen af disse politikker og procedurer over for et LifeWafe-medlem giver ikke LifeWave ret til frafald ved tvang af sådanne bestemmelser hos det samme LifeWafe-medlem eller noget andet LifeWave-medlem.
4.12 LifeWave-medlemsliste: Lister over LifeWave-medlemmer ("Lister"), uanset om de er delvise eller fuldstændige, og uanset om de er udarbejdet af LifeWave- medlemmer, LifeWave, LLC eller tredjepart, er fortrolige og LifeWaves ejendom. Lister videregives til eksklusivt og begrænset brug af LifeWave-medlemmer med henblik på undervisning, support og service af medlemmets downline-organisation med det formål udelukkende at fremme LifeWave-medlemmernes LifeWave-forretning.

5. SPONSORERING

5.1 Sponsorering: Sponsorering er en vigtig del af det at være LifeWafe-medlem og bringer mange fordele og meget ansvar med sig. Et LifeWave-medlem kan fungere som sponsor for et nyt medlem, hvis sponsoren har et godt ry hos LifeWave.
5.2 Information til mulige LifeWave-medlemmer: En sponsor kan give alle mulige LifeWave-medlemmer en kopi af den nyeste udgave af politikker og procedurer inden eller når vedkommende giver en sådan person et medlemsansøgningsskema til LifeWave. Hvis det mulige nye medlem tilmelder sig online, skal vedkommende sætte kryds i boksen, som indikerer at han/hun accepterer poltikker og procedurer. De kan downloade og udskrive disse politikker og procedure online.
5.3 LifeWaves downline-placering: Et LifeWave-medlem må udelukkende placere en personligt sponsoreret person i sin LifeWave-downline under sit eget finansielle center. Det er ikke tilladt at placere folk i andre linjer, herunder tværgående linjer.
5.4 Ændring af sponsorering: Det er ikke tilladt at ændre sponsorer. Når først et LifeWave-medlem er blevet sponsoreret, mener LifeWave, at det er korrekt at beskytte dette forhold, undtagen i tilfælde hvor et LifeWave-medlem benytter sig af uetiske midler til at sponsorere en person eller i tilfælde af en bevidst fejl under placeringen. I tilfælde af fejl i forbindelse med placeringen skal ændring anmodes og gennemføres inden for fem (5) arbejdsdage fra datoen for den oprindelige tilmelding. Derudover må et medlem, hvis position er blevet flyttet, ikke have sponsoreret nogen i den mellemliggende periode. Hvilke som helst ændringer, der gennemføres, må udelukkende gennemføres af lifeWave, LLC.
5.5 Global Sponsorering: Et LifeWave-medlem kan sponsorere folk i sin downline fra andre lande, hvor LifeWave, LLC på nuværende tidspunkt gør forretning.

6. BESTILLING AF PRODUKTER OG SALGSMATERIALE

Bestillingsvejledning:

Et LifeWave-medlem kan bestille produkter i henhold til følgende retningslinjer:

6.1.1 Produktordrer bliver normalt behandlet inden for to til fem (2-5) arbejdsdage.
6.1.2 Ved modtagelse af en produktforsendelse, bør LifeWave-medlemmer omgående undersøge forsendelsen for at fastslå, om ordrerne er komplette og i en upåklagelig tilstand.
6.1.3 Hvis en artikel ikke er på lager under processen, vil artiklen blive kategoriseret som "restordre" og afsendt til dig, når den er på lager igen uden ekstra omkostninger. Kontakt venligst LifeWaves kundeservice på +1 866-420-6288, hvis du har spørgsmål vedrørende din ordrestatus.
6.1.4 Da vi bestræber os på at ekspedere ordrer så hurtigt som muligt, er det vanskeligt at ændre en ordre, når den er ved at blive behandlet. Ring til kundeservice inden for 24 timer, og vi vil lade dig vide, om vi kan efterkomme dine ønsker til ændring eller annullering af en ordre. Hvis vi ikke kan imødekomme din forespørgsel, så returner blot de artikler, som du ikke ønsker, og vi krediterer gerne din konto, så beløbet kan bruges næste gang, du køber.
6.1.5 For at kunne overholde amerikanske og internationale skatteregler er LifeWafe forpligtet til at opkræve skat på online-ordrer, som fremsendes til steder, hvor skattemyndighederne kræver, at vi gør det. Alle opkrævede skatter bliver betalt til den stat/det land, hvortil ordren er blevet sent. Alle andre skatter eller toldafgifter, som de lokale myndigheder pålægger medlemmet er medlemmets/kundens eget ansvar.
6.1.6 LifeWave er ikke ansvarlig for forsendelsesafgifter, som pålægges, såfremt modtageren af en eller anden grund ikke kan acceptere de fremsendte varer. Det er medlemmets/kundens ansvar at initiere ordren for at sikre, at den oplyste forsendelsesadresse fortsat er gældende.

7. RETURVARER

7.1 Garanti for tilbagebetaling af penge inden for 30 dage

7.1.1 Køberen skal give kundeservice besked ved utilfredshed inden for 30 dage fra købsdatoen for at få vejledning i forbindelse med returnering samt et returneringsnummer (Return Merchandise Authorization Number (RMA)).
7.1.2 Når ubrugte varer modtages af LifeWave, vil LifeWave kun refundere produktets salgspris og tilhørende salgsskatter. Vi refunderer ikke forsendelsesomkostninger eller dækker omkostninger, som er opstået i forbindelse med returnering til LifeWave. Da ordrer behandles i US-dollars (amerikanske dollars), vil det refunderede beløb også være i US-dollars. *Bemærk: Hvis der ikke er noget produkt tilbage, der kan returneres, anser LifeWave produktet for brugt og vil ikke tilbagebetale beløbet.

7.2 Returnering af produkter - hurtig oversigt over generel information

7.2.1 Alle returvarer af flere varer af det samme produkt må ikke have været åbnet og skal være i en sådan stand, at de kan sælges videre, bortset fra den ene indpakning, hvor produktet har været benyttet. Den åbnede emballage skal også returneres.
7.2.2 Alle returvarer skal returneres inden for 30 dage fra forsendelsesdagen.
7.2.3 Kundeservice skal udstede et returnummer (Return Merchandise Authorisation (RMA), inden returneringen kan finde sted.
7.2.4 Returvarer vedrørende den oprindelige ordre vil annullere aktiviteten i medlemmets erhvervskontor, alle kommissioner, som det oprindelige køb har genereret, vil blive tilbageholdt.
7.2.5 Beskadigede eller defekte varer kan kun returneres for ombytning og er underlagt eftersyn.
7.2.6 Eksisterende distributører kan ikke returnere slagsmateriale såsom plakater, bannere, literatur, cd'er og lignende.
7.2.7 Den første gang et medlem bestiller et produkt og indrapporterer til os, at vedkommende ikke har modtaget det, vil vi fremsende en erstatning til dem. Den anden gang det samme medlem rapporterer, at vedkommende ikke har modtaget pakken, vil vi refundere medlemmet beløbet og annullere medlemskabet.

**Bemærk** Internationale-/APO-/ FPO-adresser: Forsendelse af varer til internationale adresser kan tage minimum 20 ± dage. Vi kan ikke levere sporingsoplysninger på internationale ordrer, medmindre du vælger en forsendelsesform, som kan spores. Kreditering og/eller videreforsendelse af varer, som ikke er blevet behandlet eller vurderet før tidligst 90 dage fra den oprindelige ordredato.

7.3 Krævet RMA:

De varer, som bliver returneret, skal linkes til en særlig ordre i LifeWafes medlemsforretningssystem.

7.3.1 LifeWave-medlemmet kan derefter sende varerne tilbage til adressen specificeret af kundeservice. Forsendelsesomkostninger er for LifeWave-medlemmets regning.
7.3.2 Pakker med korrekt autorisation vil blive behandlet, og LifeWave-medlemmet vil blive refunderet.

7.4 Returnering af første ordre:

7.4.1 Medlemmer, som returnerer deres første ordre vil blive refunderet, såfremt ovennævnt trin er gennemført. Dette sker inden for en periode af 30 dage fra afsendelsesdagen. Hvis medlemmet har modtaget kommission fra LifeWafe, vil den optjente kommission blive fratrukket det refunderede beløb.
7.4.2 Alle produkter skal returneres uåbnede og i en sådan stand, at de kan sælges videre, for at man kan få beløbet refunderet.
7.4.3 Returnering af første ordre vil resultere i, at medlemmets forretningscenter deaktiveres.
7.4.4 Alle mængdekommissioner og relaterede kommissioner udbetalt i forbindelse med denne ordre vil blive fratrukket det relevante LifWave-medlem.
7.4.5 Alle varepakker, herunder engros- og detailpakker, skal returneres uåbnede og i en sådan stand, at de kan sælges videre. Delpakker accepteres ikke. Derudover vil ingen erstatningsvarer blive ombyttet.

7.5 Ombytning:

7.5.1 Alle forespørgsler på ombytning skal ske inden for 90 dage fra købsdato for uåbnede produkter. Hvis der er en prisforskel, vil der blive udstedt en kreditnota på differencen, som udlignes i forbindelse med kundens næste indkøbs- eller autoship-ordre.
7.5.2 Bortset fra beskadigede og defekte varer skal alle produkter returneres uåbnede og i en sådan stand, at de kan sælges videre, og refundering kan effektueres.
7.5.3 Hvis en kunde først har returneret dele af en bestemt ordre, kan de ombyttede varer ikke returneres igen eller blive refunderet.

7.6 Refundering: Vi vil meget gerne refundere produktets pris, men vi kan ikke refundere de oprindelige omkostninger i forbindelse med forsendelse eller returnering, medmindre returneringen sker på grund af fejl. Refundering eller yderligere omkostninger som følge af ombytning vil gå ind på det normale kreditkort, som blev benyttet på tidspunktet for købet. Hvis dette kort ikke længere er aktivt, skal medlemmet kontakte kundeservice for ændringerne. Betaling med check eller kontanter vil blive refunderet med check, som fremsendes til LifeWave-medlemmet.

8. UDSTILLINGSPOLITIK

8.1 Udstillingspolitik/Returnering af varer

8.1.1 Produkter indkøbt i forbindelse med udstillinger eller andre arrangementer kan ikke returneres.
8.1.2 Distributører skal have styr på deres lager, så overfyldte lagre undgås i forbindelse med sådanne arrangementer.
8.1.3 Salget og BV fremsendes ved afgivelse af ordrer. På grund af betalingsplanens sammensætning, er det ikke tilladt at returnere varer benyttet på udstillinger.
8.1.4 Salgsmateriale såsom plakater, bannere, literatur, cd’er og lignende kan ikke returneres.

8.2 Produktordrer: Et LifeWave-medlem kan bestille varer via normal post, e-mail eller online. LifeWaves bestillingsformular kræves ved alle postordrer og skal udfyldes helt og sendes til LifeWaves hovedkontor. To eller flere LifeWave-medlemmer må ikke bestille varer på den samme ordreformular. 8.3 Betalingsmuligheder: LifeWave accepterer Visa, MasterCard, check, bankchecks og kontanter som betaling for produkter. Bankchecks kan etableres med LifeWave, efter at medlemmet er tilmeldt AutoShip.
8.4 Restriktioner ved bestilling: LifeWave-medlem må ikke fremsende ordrer i et andet LifeWave-medlems navn. Kun ordrer, som afgives på vegne af LifeWave- medlemmets eget LifeWafe-medlemskab til blive indfriet af LifeWave, LLC.
8.5 Salgsmoms: LifeWaves produkter er beregnet til videresalg, og der skal betales moms i de fleste lande. LifeWave opkræver og refunderer salgsmoms i de forskellige lande. LifeWave adviserer LifeWave-medlemmer om, at sådanne skatter er pålagt dem at opkræve på deres vegne.

9. ANNONCERING OG PRODUKTUDSTILLINGER

9.1 Annoncering: LifeWave, LLC opfordrer LifeWafes medlemmer til at promovere LifeWaves produkter og salgsfremmende aktiviteter i henhold til gældende retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke følges, kan det skade LifeWave, LLC’s omdømme og vores produkter og kan udløse uønsket offentlig omtale og mulige retssager. Alt salgsmateriale, som benyttes af LifeWave-medlemmer, skal indeholde teksten “Independent LifeWave Distributor' (Selvstændig LifeWave-distributør).
9.2 Egenfremstillet salgsfremmende materiale: LifeWave, LLC ønsker ikke, at LifeWave-medlemmer udarbejder salgsmateriale til eget brug, og forbyder LifeWave- medlemmer at fremstille salgsfremmende materiale til videresalg uden forudgående udtrykkelig skriftlig accept fra LifeWave Corporate.
9.3 Særnavne: Alle LifeWave-medlemmer må ikke benytte LifeWaves IP-rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, copyrights, varemærker eller handelshemmeligheder, eller særligt slogan eller udtryk benyttet af LifeWave, LLC til at promovere LifeWave-medlemmernes forretning. Desuden må LifeWave-medlemmer ikke indhente, gennem brug eller indsendelse af varemærke- eller copyright-ansøgninger, nogen form for rettighed, interesse eller titel på navne, varemærker, logoer eller handelshemmeligheder, der relaterer sig til LifeWave, LLC eller vores produkter.
9.4 Elektronisk annoncering og masseannoncering: Elektronisk annoncering og masseannoncering er ikke tilladt. Et LifeWave-medlem må ikke gøre reklame for LifeWave, LCC eller firmaets produkter og serviceydelser på tv, kabel-tv, radio, i aviser, via e-mail eller anden form for elektronisk annoncering eller masseannoncering uden forudgående skriftlig tilladelse, som kan indhentes efter LifeWaves skøn.
9.5 Telemarketing: De medlemmer, som benytter telefonen til at markedsføre LifeWaves produkter, skal overholde alle lokale regulativer og lovgivning for telemarketing, herunder registrering telemarkedsfører.
9.6 Brug af internet/hjemmeside: Selvom vi opmuntrer LifeWafe-medlemmer at benytte sig af kopien af vores hjemmeside, kan LifeWave-medlemmer også benytte internettet til at promovere LifeWave-mulighederne og –produkterne ved at oprette en hjemmeside i henhold til følgende retningslinjer.
9.7 Selskabsregistreringer: Et LifeWave-medlem må i forbindelse med salg eller til personlig eller forretningsmæssig anvendelse producer nogen form for audio, video eller andre optagelser fra LifeWave-arrangementer, -telefonkonferencer, -taler eller -møder.
9.8 LifeWave-medlemsoptagelser: Det er ikke tilladt for et LifeWave-medlem uden forudgående udtrykkelig skriftlig accept fra LifeWaves marketingkommunikationsafdeling at optage, producere eller fremstille audio- eller videopræsentationer eller optagelse af nogen form for LifeWave-arrangement, -tale, -telefonkonference- eller -møde.
9.9 Medieforespørgsler: Med det formål at skabe nøjagtighed og konsistens i de informationer skal det LifeWave-medlem, som modtager henvendelser fra pressen eller andre medier vedrørende ethvert emne angående LifeWave, produkterne eller LifeWave-medlemskab, øjeblikkeligt henvise sådanne henvendelser til kundeserviceafdelingen hos LifeWave på telefon +1 866 420-6288.
9.10 Generelle undervisningspriser: Et LifeWave-medlem må ikke opkræve ekstra beløb for almindelig undervisning i LifeWaves produkter eller for undervisningsmateriale fremstillet af et LifeWave-medlem uden forudgående skriftlig accept fra LifeWave Corporate.
9.11 Registrering i telefonbøger: Annoncering i telefonbøger er ikke tilladt. Et LifeWave-medlem må imidlertid gerne blive opført på de gule sider under kategorien Sundhed, Fitness og Ernæring. En sådan registrering skal godkendes af LifeWave forud for publiceringen og skal indeholde ordlyden 'Independent LifeWave Distributor' (Selvstændig LifeWafe-distributør).
9.12 Afgiftsbelagte telefonnumre: LifeWave forbyder brug af 900-numre eller andre afgiftsbelagte numre til marketingformål hverken vedrørende LifeWave eller firmaets produkter.
9.13 Besvarelse af telefonopkald: Et LifeWave-medlem må ikke besvare et telefonopkald på en made, så den kaldende kunne få den opfattelse, at vedkommende har ringet til LifeWaves hovedkontor eller et af firmaets kontorer.
9.14 Revideret literatur om firmaet: Et LifeWave-medlem er ansvarlig for at give downline-medlemmerne af LifeWave information om nyt om LifeWave. Nye politikker, formularer og literatur om LifeWave erstatter tidligere udgaver.
9.15 Service- og detailforretningsudstillinger: Selvom vi tillader detailsalg af produkter, må et LifeWave-medlem ikke sælge LifeWaves produkter i detailforretninger uden udtrykkelig skriftlig accept fra LifeWave.
9.16 Udstillinger og særarrangementer: LifeWave medlemmer må gerne promovere LifeWaves produkter på udstillinger og lignende. LifeWaves produkter må imidlertid ikke blive promoveret eller vist sammen med andre produkter, som sælges via netsalg.
9.17 EBay: LifeWave-medlemmer må ikke sælge LifeWaves produkter på EBay eller andre netbaserede auktionssider. Denne form for salg udelukker personlig kontakt, som bør være til stede i et netværksmiljø. LifeWave-medlemmer må ikke levere LifeWave-plastre til tredjeparter, som man ved vil forsøge at sælge produkterne på EBay. En sådan handling fører til ophævelse.

10. KOMPENSATION OG SALÆR

10.1 LifeWave-medlemmers kompensation og salærer: Et LifeWave-medlem modtager kompensation i henhold til LifeWaves kompensationsplan, som gælder for det pågældende land, hvor det pågældende LifeWave-medlem har ophold. Disse forhold er uddybet i bilag A til disse politikker. Politikkerne skitseret i LifeWaves kompensationsplanbrochure (eller på LifeWaves hjemmeside) udgør retningslinjerne for betaling af indtjening i forhold til kompensationsplanen og de salærer, som opkræves LifeWaves medlemmer. LifeWaves kompensationplan som uddybet i bilag A af i disse politikker og procedurer er den del af virksomhedens politikker og procedurer. Det kræver accept af alle politikker og procedurer, inklusiv dem, som er indeholdt i bilag A, for at blive LifeWave-medlem.
10.2 Kvalifikation: Et LifeWave-medlem er fuldt ud ansvarlig for at overholde kravene til LifeWave- medlemmer. LifeWave, LLC ønsker ikke at garantere kompensationsbeløb for nogen LifeWave- medlemmer. Hvis man skal kvalificeres som medlem, skal man overholde tre simple krav til indtjening. De er som følger: 1. Du skal være "Aktiv", hvilket betyder at du skal have købt LifeWave-produkter for mindst 55PV indenfor en 5 ugers betalingsperiode; 2. Du skal indfri kravene til downlineaktivet; og 3. Du skal have mindst 990BV for at sætte cyklussen i gang. (330 på dit indtjeningsben og 660 på dit magtben)
10.3 Driftsmæssige krav til downline: Dette krav anfører, at hver enkelt distributør in din downline, som hjælper til at kvalificere dig til bonusser og/eller kommissioner, også fortsat skal have aktiv-status. For eksempel: Hvis du har en Sølv-distributør, skal du, for at kunne kvalificere dig til bonus på første niveau (ud over dine egne kvalifikationer) have sponsoreret mindst to Sølv- eller Guld-distributører på venstre side, og mindst to Sølv- eller Guld-distributører på din højre side. Denne kvalificering kræver, at hver af de fire distributører, som hjælper dig til at blive kvalificeret til bonus på første niveau, er aktive, det vil sige, at de skal have købt for mindst 55 PV hver måned.
10.4 Indtjeningsgaranti: Et LifeWave-medlem er hverken garanteret en specifik indkomst eller sikret noget fast salgsniveau, overskud eller succes.
10.5 Kommissionsperiode: En kommissionsperiode starter kl. 00.00.01 (et sekund over midnat) hver mandag morgen og slutter kl. 24.00.00 (midnat) den følgende søndag aften. Disse tidspunkter er US Eastern time.
10.6 Udbetaling af bonus check: Kommissioner udbetales ugentligt. De kommissioner, som indtjenes i en uge (som defineret i afsnit 10.5 herover) udbetales den tredje tirsdag efter den kommisionsuge, hvor optjeningen har fundet sted. Hvis for eksempel en kommissionsperiode sluttede søndag den 10., ville kommissionen blive udbetalt den følgende tredje tirsdag, som således er den 26. i den måned. Kommission optjent i den uge udbetales således cirka 16 dage efter udgangen af kommissionsugen.
10.7 Debitering af bonusudbetalinger: LifeWave, LLC forbeholder sig retten til at tilbageholde en lifeWave-medlems bonusbetaling, som svarer til et beløb, som LifeWave-medlemmet måtte skylde LifeWave, LLC.
10.8 Erstatningschecks: På opfordring kan LifeWave udstede en erstatningscheck, som dækker mistede eller stjålne checks. Der kan dog opkræves et administrationsgebyr.
10.9 Administrationsgebyrer: Selvom LifeWave, LCC yder de fleste serviceydelser til LifeWave-medlemmer gratis, vil LifeWave-medlemmer fra tid til anden anmode om eller kræve en serviceydelse, som det kræver yderligere tid og omkostninger at undersøge eller adressere. LifeWave kan derfor blive nødt til at opkræve et rimeligt gebyr for sådant ekstra arbejde og vil informere medlemmet inden dette arbejde sættes i gang eller inden beløbet bliver opkrævet.

11. LIFEWAVE-MEDLEMMERS OPHÆVELSE AF AUTOSHIP, MEDLEMSSKAB, DISCIPLINÆRPROCES, TILBAGETRÆKNING OG OPHØR

11.1 Meddelelse om ophævelse: Meddelelse om ophævelse af LifeWave-medlemsskab skal ske skriftligt. En e-mail eller talebesked hos kundeservice er ikke tilstrækkeligt. Du kan faxe anmodningen om ophævelse til kundeservice eller sende en mail til LifeWave, LLC. Alle annulleringer af Autoship-ordrer/tilbagevendende ordrer skal gennemføres inden for 48 timer i forhold til den forventede forsendelsesdato for at sikre, at din frivillige ordre ikke bliver afsendt.
11.2 Frivillig tilbagetrækning: Et LifeWave-medlem kan til ethvert tidspunkt trække sig ud ved at sende LifeWave, LLC et brev angående tilbagetrækningen underskrevet af alle enkeltpersoner og selskaber omfatter LifeWave-medlemskabet med en liste over enkeltpersoner og selskabsnavne samt virksomheds- og personnumre.
11.3 Ufrivillig tilbagetrækning: Hvis nødvendigt kan et LifeWave-medlemskab blive bragt til begrundet ophør af LifeWave, LLC. LifeWave har ret til at handle hurtigt og afgørende for at begrænse eller bringe et LifeWave-medlemskab til ophør, som man finder krænker politikker og procedurer, LifeWave-medlemmets ansøgning, de regler, som regulerer kompensationsplanen eller enhver stats- eller forbundslovgivning, vedtægter og/eller reguleringer, som angår LifeWave, LLC's forretning.
11.4 Disciplinærproces: Manglende overholdelse af politikker og procedurer vil føre til passende disciplinær handling. Efter at en disciplinær handling er afsluttet, kan LifeWave, LLC bekendtgøre detaljerne om en sådan disciplinær handling.
11.5 Meddelelse om ophør: Når det er besluttet at bringe et LifeWave-medlemskab til ophør, vil LifeWave, LLC sende en meddelelse med posten til det berørte LifeWave-medlem. Den nyeste adresse, som er opført på vores hovedkontor, vil blive benyttet. Ved modtagelsen af beskeden fra LifeWave, LLC skal LifeWave-medlemmet straks bringe alle LifeWave-medlemskativiter til ophør og fjerne enhver relevant hjemmesideannoncering, hvis muligt.
11.6 Anmodning og ophør: Hvis et LifeWave-medlem ønsker at anmode om ophør af medlemskab, skal LifeWave, LLC modtage en skriftlig anmodning inden for det tidsrum, som er specificeret i opsigelsesbrevet.
11.7 Effekt af ophøret: Uanset om LifeWave-medlemmets ophør sker frivilligt eller ufrivilligt (af LifeWave, LLC), er det berørte LifeWave-medlemskab ikke længere berettiget til at sælge LifeWaves produkter eller at sponsorere andre kommende LifeWave-medlemmer.
11.8 Proces: Enhver proces vedrørende aftalen mellem LifeWave-medlemmet og LifeWave, LLC skal foretages i statsretten i Gwinnett County, Georgia, eller Atlanta U.S. Federal District Court. Disse politikker og alle aftaler mellem LifeWave, LLC og LifeWave-medlemmet er underlagt staten Georgia og er bindende for begge parters afløsere og erhververe.
11.9 Annulleringsklausul, Puerto Rico

11.9.1 En distributør i Puerto Rico kan annullere

11.9.1.1 På ethvert tidspunkt af enhver årsag inden for de første 90 dage efter indmeldelse, og/eller
11.9.1.2 På ethvert tidspunkt ved at påvise, at LifeWave overtræder deres væsentligste forpligtelser i distributionsaftalen eller en hvilken som helst lov eller forsømmelse forårsaget af LifeWave, som har ugunstig indvirkning på distributørens interesser i forbindelse med udvikling af markedet og servicen

11.9.2 Meddelelse via anbefalet brev, en meddelelse om ophør i Puerto Rico skal være skriftlig og skal fremsendes med anbefalet post. Distributører, som er bosiddende i Puerto Rico, skal fremsende en meddelelse om ophør med anbefalet post til LifeWave Customer Support, 5400 Laurel Springs Pkwy., Ste 1106, Suwanee, GA 30024, USA
11.9.3 LifeWave-forpligtelser ved forhandler-annullering, Puerto Rico på tidspunktet for annulleringen, vil LifeWave

11.9.3.1 Generhverve alle produkter, som er i distributørens besiddelse og er i god stand, for et beløb ikke under 90 % af deres oprindelige kostpris. Den oprindelige nettokostpris formodes at være den oprindelige pris, som distributøren har betalt
11.9.3.2 Som ovenfor, men vedrører de serviceydelser, som forhandleren har opnået, og som vil blive tilbagekøbt til 90 % af prisen
11.9.3.3 Returnering til distributøren ikke under 90 % af hvilket som helst beløb betalt af ham/hende med det formål at deltage i forretningen

12. LIFEWAVES FORTROLIGHEDSPOLITIK

12.1 LifeWave er forpligtet til at overholde privatlivets fred. Vi har struktureret vores hjemmeside, så du almindeligvis kan besøge LifeWave på weben uden at identificere dig selv eller afsløre personlige oplysninger. Når du vælger at give os personlige kendetegnende oplysninger (enhver oplysning, som du kan identificeres gennem), kan du være sikker på, at disse oplysninger kun vil blive benyttet til at supportere dit kundeforhold med LifeWave.
12.2 Dette udsagn om beskyttelse af personligt identificerbare oplysninger, som du opgiver online, dækker fem hovedområder: Bevidsthed, Valg, Nøjagtighed og Adgang, Sikkerhed, og Fremtidig udvikling.
12.3 Bevidsthed: LifeWave giver denne onlineerklæring om privatlivets fred for at gøre dig opmærksom på vores politik og praksis omkring privatlivets fred og om de valg, du kan foretage om den måde, dine oplysninger bliver opsamlet og brugt. For at gøre det nemt at finde denne bekendtgørelse, er det muligt at finde den både på forsiden og nederst på alle de øvrige sider på vores hjemmeside.

12.3.1 Hvad vi indsamler: Når du logger ind på vores webserver, genkender vores webserver med det samme dit domænenavn, men ikke din e-mail-adresse (hvor muligt). Vi vil gemme det domænenavn, hvorfra du logger på, til at indsamle oplysninger om, hvilke sider du har adgang til eller besøger, brugerspecifikke oplysninger om, hvilke sider du har adgang til og besøger, samt frivillige oplysninger (såsom oplysninger fra undersøgelser og/eller registreringer på siden). Vi gemmer ikke din e-mail-adresse, medmindre du kontakter os per e-mail eller frivilligt opgiver din e-mail-adresse og andre personlige oplysninger. Vi gemmer "cookies" med det formål at gemme dine præferencer og registere forløbsmæssige informationer. På dele af LifeWaves hjemmeside kan du blive medlem/kunde og/eller ISR-bestille produkter og serviceydelser, komme med anmodninger og bede om at modtage materialer. Den type personlige oplysninger, som kan blive indsamlet på disse sider, er navn, kundenummer, kontakt- og faktureringsoplysninger, transaktioner og kreditkortoplysninger. For at skræddersy vores efterfølgende kommunikation til dig og fortsat forbedre vores produkter og serviceydelser, kan vi fra tid til anden bede dig om frivilligt at give os oplysninger om dine personlige og professionelle interesser, demografi, erfaring med vores produkter og foretrukne kontakt.
12.3.2 Sådan bruger vi oplysningerne: LifeWave bruger oplysningerne til bedre at forstå dine behov og til at yde en bedre service. Især bruger vi oplysningerne til at hjælpe dig med at afslutte en transaktion, til at kommunikere tilbage til dig, opdatere dig vedrørende serviceydelser og fordele, og til at gøre din hjemmeside mere personlig. Kreditkortnumre bliver udelukkende benyttet til betaling og bliver ikke tilbageholdt til andre formål. Fra tid til anden kan vi også benytte oplysningerne til at kontakte dig i forbindelse med markedsundersøgelser eller til at sende dig salgsoplysninger, som vi mener, du kunne være interesseret i. Vi vil som minimum altid give dig mulighed for at fravælge disse tiltag ved modtagelsen af sådan direkte salgsmateriale eller markedsundersøgelsesmateriale. Vi følger også lokale krav, såsom at tillade dig at fravælge uopfordret kontakt, hvor det er muligt. Data indsamlet online kan også kombineres med oplysninger, som du opgav, da du tilmeldte dig LifeWave.
12.3.3 Hvem vi deler oplysningerne med: LifeWave sælger, lejer eller leaser ikke dine personligt identificerbare oplysninger til andre, medmindre vi udtrykkeligt har fået din tilladelse, eller det er krævet ved lov. Vi deler kun dine personlige data online med andre LifeWave-enheder og/eller forretningspartnere, som handler på vores vegne i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor. Sådanne LifeWave-enheder og/eller forretningspartnere, herunder dem i USA og/eller andre lande, er underlagt politik om privatlivets fred, hvad angår anvendelsen af disse data, og er dækket af relevant aftale om tavshedpligt.
12.4 Valg: LifeWave benytter eller deler ikke personligt identificerbare oplysninger, som vi har modtaget online, på en måde, som ikke relaterer sig til artiklerne ovenfor uden først af lade dig det vide og tilbyde dig at vælge. Som tidligere nævnt vil vi også give dig mulighed for at lade os vide, hvis du ikke ønsker at modtage uopfordret direkt marketingmateriale fra os, og vi vil gøre alt for at imødekomme sådanne anmodninger. Din tilladelse er altid sikret først, hvis vi nogensinde skulle dele dine oplysninger med tredjepart, som ikke handler på vores vegne eller er underlagt vores politik om privatlivets fred.
12.5 Nøjagtighed og Adgang: LifeWave bestræber sig på at holde dine personligt identificerbare oplysninger opdateret og sikret. Vi giver ikke adgang til dine oplysninger online. For at kunne opdatere eller rette in dine oplysninger hos LifeWave er det nødvendigt for dig at kontakte LifeWave direkte på en af de nnævnte måder. For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed, vil vi, når du kontakter os, anstrenge os for at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang eller giver dig lov til at indføre ændringer.
12.6 Sikkerhed: LifeWave har forpligtet sig til at sikre, at dine oplysninger opbevares sikkert. For at undgå uautoriseret adgang eller afsløring, opdatere data og sikre passende anvendelse af oplysningerne har vi etableret passende fysiske elektroniske og ledelsesmæssige procedure med det formål at beskytte og sikre de oplysninger, vi indsamler online.
12.7 Fremtidig udvikling: Fra tid til anden kan vi bruge vores kunder og/eller ISR-oplysninger til nye, uventede anvendelsesområder, som der ikke tidligere er redegjort for i vores meddelelse om privatlivets fred. Hvis vores oplysningsmæssige praksis ændrer sig på et tidspunkt i fremtiden, vil vi oploade ændringerne i politikken på vores hjemmeside for at informere dig om disse ændring og give dig mulighed for at udtræde på baggrund af disse nye fremgangsmåder. Hvis du bekymrer dig for, hvordan disse oplysninger bruges, bør du tjekke vores hjemmeside med jævne mellemrum. Vi vil udelukkende benytte data, som vi har indsamlet, efter at en politik er blevet ændret, til nye formål. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vores politik om privatlivets fred, er du altid velkommen til at kontakte os.

13. LifeWaves SPAM-POLITIK

13.1 FTC-overholdelse: Medlemmer/distributører indvilliger i til fulde at overholde den amerikanske stats FTC-lov (Federal Trade Commission) (uafhængigt amerikansk regeringsorgan, som skal sikre den frie konkurrence) og relaterede regler, reguleringer og rådgivning udsendt fra FTC. Medlemmer/distributører indvilliger i at undgå uhæderlig annoncering og, især med hensyn til FTC-loven, indvilliger medlemmer/distributører i at overholde FTC-loven, hvad angår enhver form for repræsentation og afsløring.
13.2 Juridisk bistand: Medlemmer/distributører indvilliger i, at LifeWave, Inc. ikke tidligere har givet juridisk bistand eller gennem denne aftale og erklærer overfor LifeWave Inc., at vedkommende vil søge juridisk bistand hos enhver advokat efter eget valg for at blive vejledt i de juridiske spørgsmål, som relaterer sig til denne aftale.
13.3 Generel overholdelse: Medlemmer/distributører indvilliger i, at det er deres eget ansvar at overholde alle love, regler og bestemmelser, som gælder for medlemmers/distributørers forretning, og ikke kun FTC's regler som nævnt tidligere. Medlemmer/distributører indvilger i at gennemse FTC's hjemmeside, og at de vil konsultere egen advokat vedrørende ethvert spørgsmål, der relaterer sig til FTC's regler og andre love, regler og bestemmelser. Som et eksempel på en af FTC's regler, indvilliger et medlem/en distributør i, at ethvert og al brug af ordet "gratis" overholder gældende regler og reguleringer omfattet i FTC's vejledning vedørende brug af ordet "gratis" og lignende repræsentation, hvoraf der findes en kopi her: www.ftc.gov\bcp\guides\free.htm
13.4 Uopfrodret erhvervsmæssig Bulk-e-mail: Medlemmer/distributører indvilliger i ikke at benytte nogen af LifeWave, LLC's serviceydelser, direkte eller indirekte, med det formål at anmode om nogen form for aktivitet, som er ulovlig, eller til ulovlig distribution af uopfordrede erhvervsmæssige bulk-e-mails (masse-e-mails) også kendt som spam, ej heller vil et medlem/en distributør forfalske eller benytte nogen form for brevhovedoplysninger uden tilladelse. Medlemmer/distributører indvilger i og forstår, at et antal stater og den amerikanske forbundsregering har foreslået og/eller vedtaget lovgivning til kontrol af spam-e-mails.